Win 10 누적 업데이트2016. 1. 28. 05:32

방금전.... 윈도우 10, 빌드 10586의 누적 업데이트가 배포되었습니다.

어제 새벽에 배포될 거라는 예상과 달리 하루 늦게 나왔네요... 

전 혹시 불발되지않을까 걱정아닌 걱정을 했답니다.ㅠ

 

이 업데이트는 누적업데이트로 이전 업데이트를 모두 포함하고 있어서 클린설치나 현재 상태에서 설치해주면 됩니다...

중복되는 업데이트는 빼버리고 새로운 업데이트만 자동으로 업데이트해줍니다...

 

클린설치는

10586.0 → 10586.71

또는

기존 사용자분들은 10586.63 → 10586.71로 업데이트될 겁니다...

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cumulative Update for Windows 10 Version 1511 (KB3124262) : 10586.x → 10586.71

[x64]

http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/crup/2016/01/windows10.0-kb3124262-x64_1924b90567a0891c81a003cb9db4cbc1f1363a62.msu (470MB)

 

[x86]

http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/crup/2016/01/windows10.0-kb3124262-x86_66b55b10cf33dd82619f93c5e4280eda1b72c66d.msu (258MB)

 

 

 

 

 

 


댓글을 달아 주세요← 7개 문자 이내로 (아무거나 써주세요^^)

  ← 안쓰도 됩니다.