'Win 10 정식 통합판' 글 : 341개

 1. 2022.01.19 Windows 10, 21H2 버전 2109 UUP + 누적 업데이트 통합 [19044.1469] [한글/영문판] (2)
 2. 2022.01.19 Windows 10, 21H1 버전 2104 UUP + 누적 업데이트 통합 [19043.1469] [한글/영문판]
 3. 2022.01.19 Windows 10, 20H2 버전 2009 UUP + 누적 업데이트 통합 [19042.1469] [한글/영문판]
 4. 2022.01.19 Windows 10, 20H1 버전 2004 UUP + 누적 업데이트 통합 [19041.1469] [한글/영문판]
 5. 2022.01.12 Windows 10, 21H2 버전 2109 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19044.1466] (x64-x86) 14in1 / 7in1 [배포 종료] (20)
 6. 2022.01.12 Windows 10, 21H1 버전 2104 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19043.1466] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료] (2)
 7. 2022.01.12 Windows 10, 20H2 버전 2009 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19042.1466] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료]
 8. 2022.01.12 Windows 10, 20H1 버전 2004 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19041.1466] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료] (2)
 9. 2022.01.12 Windows 10, 21H2 버전 2109 UUP + 누적 업데이트 통합 [19044.1466] [배포 종료] (3)
 10. 2022.01.12 Windows 10, 21H1 버전 2104 UUP + 누적 업데이트 통합 [19043.1466] [배포 종료]
 11. 2022.01.12 Windows 10, 20H2 버전 2009 UUP + 누적 업데이트 통합 [19042.1466] [배포 종료]
 12. 2022.01.12 Windows 10, 20H1 버전 2004 UUP + 누적 업데이트 통합 [19041.1466] [배포 종료]
 13. 2022.01.12 Windows 10, RS5 1809 LTSC 버전 + 누적 업데이트 통합 [17763.2452] (x64-x86) 2in1 [배포 종료] (4)
 14. 2021.12.15 Windows 10, 21H2 버전 2109 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19044.1415] (x64-x86) 14in1 / 7in1 [배포 종료] (38)
 15. 2021.12.15 Windows 10, 21H1 버전 2104 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19043.1415] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료] (2)
 16. 2021.12.15 Windows 10, 20H2 버전 2009 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19042.1415] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료]
 17. 2021.12.15 Windows 10, 20H1 버전 2004 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19041.1415] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료]
 18. 2021.12.15 Windows 10, 21H2 버전 2109 UUP + 누적 업데이트 통합 [19044.1415] [배포 종료] (8)
 19. 2021.12.15 Windows 10, 21H1 버전 2104 UUP + 누적 업데이트 통합 [19043.1415] [배포 종료]
 20. 2021.12.15 Windows 10, 20H2 버전 2009 UUP + 누적 업데이트 통합 [19042.1415] [배포 종료]
 21. 2021.12.15 Windows 10, 20H1 버전 2004 UUP + 누적 업데이트 통합 [19041.1415] [배포 종료]
 22. 2021.12.15 Windows 10, RS5 1809 LTSC 버전 + 누적 업데이트 통합 [17763.2366] (x64-x86) 2in1 [배포 종료] (2)
 23. 2021.11.17 Windows 10, 21H2 버전 2109 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19044.1348] (x64-x86) 14in1 / 7in1 [배포 종료] (62)
 24. 2021.11.17 Windows 10 21H2 2109(빌드 19044.1288) MSDN 정식 버전 통합판 (x64-x86) 14in1_7in1 [한글/영문판] [수정 : LTSC 버전 추가] ■ (12)
 25. 2021.11.10 Windows 10, 21H1 버전 2104 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19043.1348] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료] (24)
 26. 2021.11.10 Windows 10, 20H2 버전 2009 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19042.1348] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료] (4)
 27. 2021.11.10 Windows 10, 20H1 버전 2004 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19041.1348] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료]
 28. 2021.11.10 Windows 10, 21H2 버전 2109 UUP + 누적 업데이트 통합 [19044.1348] [배포 종료] (20)
 29. 2021.11.10 Windows 10, 21H1 버전 2104 UUP + 누적 업데이트 통합 [19043.1348] [배포 종료]
 30. 2021.11.10 Windows 10, 20H2 버전 2009 UUP + 누적 업데이트 통합 [19042.1348] [배포 종료] (2)
 31. 2021.11.10 Windows 10, 20H1 버전 2004 UUP + 누적 업데이트 통합 [19041.1348] [배포 종료]
 32. 2021.11.10 Windows 10, RS5 1809 LTSC 버전 + 누적 업데이트 통합 [17763.2300] (x64-x86) 2in1 [배포 종료] (2)
 33. 2021.10.13 Windows 10, 21H1 버전 2104 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19043.1288] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료] (10)
 34. 2021.10.13 Windows 10, 20H2 버전 2009 MSDN + 누적 업데이트 통합 [19042.1288] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료] (2)
 35. 2021.10.13 Windows 10, 20H1 버전 2004 MSDN + 누적업데이트 통합 [19041.1288] (x64-x86) 12in1 / 6in1 [배포 종료]
 36. 2021.10.13 Windows 10, 21H2 버전 2109 UUP + 누적 업데이트 통합 [19044.1288] [배포 종료] (8)
 37. 2021.10.13 Windows 10, 21H1 버전 2104 UUP + 누적 업데이트 통합 [19043.1288] [배포 종료] (2)