[2022. 5. 5. 08:25]
728x90
반응형
728x170

️Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25110.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

서버 버전 Insider Preview 빌드 25110 배포를 시작했네요...

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25110 Korean

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25110.iso?t=805623fc-5440-47de-ba4e-7dd34cc4d56e&e=1651891871&h=6e645e93ed8af1c38d011e5d03ae9c2e7072908dfaf57e07c3cd587c37971f52 

 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 5/7/2022 2:51:11 AM UTC

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25110 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25110.iso?t=41fb9585-22ad-4765-80ac-07810468b160&e=1651891994&h=c17546f359639ff5a5c7323be834754782cbfee406922a64c8a99ce72acb3862 

 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 5/7/2022 2:53:13 AM UTC

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25110 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerStandard_en-us_VHDX_25110.vhdx?t=fc8871bf-60d3-4f9f-9fc3-b7b9c9e05e8f&e=1651892043&h=a9aeb23237ff495e0312c30d9f08beb17bc4edda49c951d05c3c3def208f0a39 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 5/7/2022 2:54:03 AM UTC

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)