[2022. 3. 31. 07:39]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 Insider Preview 빌드 25075 배포를 시작했네요...

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25083 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25083.iso?t=e4dec33d-3b5d-4105-ac11-1e99f4c3c8af&e=1648766165&h=9b65831a39a50e024bed180d1c0778fc5d7bc94d46a744b62fc8b040ec327491 

 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 3/31/2022 10:36:05 PM UTC
 
 
 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25083 English

https://software.download.prss.microsoft.com/sg/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25083.iso?t=c93f4a44-4c88-4a36-bb0e-9d7570c14d87&e=1648766215&h=ec7380cac838a032080f1bc3e70156b27caa9932630ec4abe48b9d6c42fd81db

 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 3/31/2022 10:36:55 PM UTC

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25083 English

https://software.download.prss.microsoft.com/sg/Windows_InsiderPreview_ServerStandard_en-us_VHDX_25083.vhdx?t=eabbd200-b619-49d6-be4d-f94b71e2c844&e=1648766261&h=db1515d36eef53d7f934f3a61119466a59d35ce157b6953e1c67a4562f48169a 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 3/31/2022 10:37:41 PM UTC

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

 

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)