[2022. 2. 17. 07:05]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 Insider Preview 빌드 25057 배포를 시작했네요...

 

이번 빌드부터는 빌드 번호가 22538 → 25057로 변경되었습니다.

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 


1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25057 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25057.iso?t=1fd1352f-39a2-4d36-9056-9b4238d055ae&e=1646144294&h=2f6dfcd2f047c046512f8eb546854ecfa957eaef2dd71c98eb486a9fc5e90184 

 
Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 3/1/2022 2:18:14 PM UTC

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25057 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25057.iso?t=641211bb-670b-42d8-bebe-13e6c7c382af&e=1646144325&h=f0071b8cc0ac82cfa39c6ab512723183a67205ff9e1f36d1609cb5188dbb2339 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25057 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_ServerStandard_en-us_VHDX_25057.vhdx?t=09d3b7c0-f465-4758-95e5-ff84336a92f6&e=1646144369&h=88dd6dc30743aaf30f0e790bdaaea3789328441f22f0503f18148f383da64ae2 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)