[2022. 1. 6. 08:28]
728x90
반응형
728x170

22년 새해 첫 빌드입니다.

일반 프리뷰 빌드는 내일이나 다음주로 예상됩니다...ㅎ

 

 

서버 버전 Insider Preview 빌드 22526 배포를 시작했네요...

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 


1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 22526 Korean

https://software-download.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_22526.iso?t=56a26225-449e-40f0-af19-8330851562af&e=1641511506&h=890b75097cd72e17e4e6a0f4f4405651 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 1/6/2022 11:25:06 PM UTC

 

 

 

 

2. 영문판

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 22526 English

 

https://software-download.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_22526.iso?t=cc41323e-440e-4488-ae80-da1cb3457829&e=1641511566&h=35873bc1bc7ae000a3ccd0911293cc3b 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 22526 English

https://software-download.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_ServerStandard_en-us_VHDX_22526.vhdx?t=65cf2aaf-cb7e-480b-9b72-5c06140f8db3&e=1641511669&h=796dae2e5627fca55209f9f010242d6e 

 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)