[2022. 1. 21. 08:14]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 Insider Preview 빌드 22538 배포를 시작했네요...

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 


1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 22538 Korean

 

https://software-download.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_22538.iso?t=0cdba725-9051-4dc7-a95f-3bb125a3e243&e=1643299637&h=4a909ce66286dabb98500468314f97c0 

 

 

Links valid for 24 hours from time of creation.
Links expire: 1/27/2022 4:07:17 PM UTC

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 22538 English

 

 

https://software-download.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_22538.iso?t=6da394c0-3810-4a62-b07f-179371d3311f&e=1643299672&h=4011b16e22c452e8eef4fea27f92ff37 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 22538 English

https://software-download.microsoft.com/pr/Windows_InsiderPreview_ServerStandard_en-us_VHDX_22538.vhdx?t=2c0c1808-4efb-4066-87e6-b1cc03352fc5&e=1643299696&h=8787e5708c5a9ab43133ea3fd7b49e0a 

 

 

 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)