[2022. 6. 30. 07:19]
728x90
반응형
728x170

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25151.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

서버 버전 Insider Preview 빌드 25151 배포를 시작했네요...

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25151 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25151.iso?t=99c4c3e9-c86c-4e0e-8d9c-0e6092cc4da6&e=1656628500&h=2318b52bf3601b113a28e7fbaf158d7c1d1eab5a86c9d5794b0f501bcadde2ca 

 

Links expire: 6/30/2022 10:35:00 PM UTC

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25151 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25151.iso?t=c305ff7d-2712-4331-9ec9-045b8afd0f42&e=1656628530&h=c6d715150250e513d1be0d0b57e0613ce8c536f556f91d3d1f017161b673183c 

 

Links expire: 6/30/2022 10:35:30 PM UTC

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25151 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerStandard_en-us_VHDX_25151.vhdx?t=327fd31c-ef61-4ded-8fea-a6325c73aced&e=1656628564&h=0b1400598d487e393649a2b12ac9af972bdbab0096fccdc9c2543e3366345706 

 

Links expire: 6/30/2022 10:36:04 PM UTC

 

 

 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)