[2022. 6. 16. 07:46]
728x90
반응형
728x170

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25140.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

서버 버전 Insider Preview 빌드 25140 배포를 시작했네요...

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25140 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25140.iso?t=2eebbd82-ce17-46fa-ae32-8af26d944652&e=1655635296&h=c89344388872251d3338715ec8569695a8a6f78673888b8845c32f641eae906c 

Links expire: 6/19/2022 10:41:36 AM UTC

 

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25140 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25140.iso?t=9773b5d1-e21c-4c73-a252-3ad337375e78&e=1655635341&h=b12f6fefe99bdc25d8cf2691d8688936cd1c6a602687637d4b6d8b86f9a717be 

 

Links expire: 6/19/2022 10:42:20 AM UTC

 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25140 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerStandard_en-us_VHDX_25140.vhdx?t=af17e5c0-3ccd-4cab-9b2d-eacd5bbc5a62&e=1655635381&h=977f5213d8c3fe33c1b26f1a0dce6a8702be5e5b043cfc0d74a1af39eed3415c 

 

Links expire: 6/19/2022 10:43:00 AM UTC

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)