[2022. 8. 11. 09:20]
728x90
반응형
728x170

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25179.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

서버 버전 Insider Preview 빌드 25179 배포를 시작했네요...

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25179 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25179.iso?t=be56bc52-4f22-4371-b201-15ee4a85099a&e=1660392386&h=53815211a7a8be92a1234d01e3b0fa6f5bb6fd1209944f897d8aaae9469572f1 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25179 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25179.iso?t=378a3594-5717-4648-9452-d0c02ef10c37&e=1660392410&h=d30c85428c3d5721c25d9146be724842b1e9056db80f2be6b3cd2871f392d908 

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25179 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25179.vhdx?t=3547038d-9089-40fb-b53b-d4a154ac727b&e=1660392441&h=6840b6f1a68e9b19ddf90288b972cb70e0b947e30d8f81ab09106eace82d43ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 :

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

728x90
반응형
그리드형(광고전용)