[2022. 10. 7. 21:23]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 Insider Preview 빌드 25217 배포를 시작했네요...

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25217.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

Windows Server는 2~3년마다 릴리스됩니다.

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25217 Korean

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25217.iso?t=747dad85-1553-4c4b-b73b-4d75dd1d24a6&e=1665231703&h=942dd3330c2eb893a10f2fb305dc736cbcee397d4618a74f07c5cfeb671e64ff 

 

Links expire: 10/8/2022 12:21:43 PM UTC

 

 

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25217 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25217.iso?t=00b9a10b-2827-4c07-9c29-396fe0000b76&e=1665231741&h=f2d252dad76d4da5718ecd52ded9c106c0a6921e5a3afa25291aaa989ae0ce90 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25217 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25217.vhdx?t=3c4dbec5-46b2-4238-a663-aca3bca207a5&e=1665231769&h=b7f0b805dd59c3f80c77e493083daee822b7b209a0c0dfe1a4baf7c04a69e5b3 

 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 : (MS 사이트 관련 계정이 있어야 다운로드 가능합니다)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

반응형
그리드형(광고전용)