[2022. 10. 20. 07:16]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 Insider Preview 빌드 25227 배포를 시작했네요...

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25227.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

Windows Server는 2~3년마다 릴리스됩니다.

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25227 Korean

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25227.iso?t=0cf7a98e-1b1b-4b90-8978-fc1334f98727&e=1666309063&h=3de0d6dbdd3d9895e0d51a22e7c4f63dad6ca3197c8277f0348536178704e64e 

 

 

Links expire: 10/20/2022 11:37:42 PM UTC

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25227 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25227.iso?t=03cb2fcb-0114-40c4-a60f-9a805f1cc9e6&e=1666309095&h=e8a5c599bcf9adbec51bc3256066ab7c9e2b636bc61a0a5f44a9767a6514dabb 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25227 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25227.vhdx?t=9f0dbfce-40e0-4ebf-832d-82075213bf45&e=1666309120&h=7d2af0f3fc30f7ac3ebcb3ca2f1ce11763a37d75daaa970f0f0c8dc558d02346 

 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 : (MS 사이트 관련 계정이 있어야 다운로드 가능합니다)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

 

반응형
그리드형(광고전용)