[2022. 11. 17. 14:31]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 Insider Preview 빌드 25246 배포를 시작했네요...

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25246.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

Windows Server는 2~3년마다 출시됩니다.

 

 

 

다운로드 링크 만료 기간이 설정되어 있기 때문에, 링크 깨지면 댓글 주세요..ㅎ

 

 

 

1. 한국어

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25246 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25246.iso?t=03a0124d-9d00-4f2b-a5a0-8d5eaa2b6dc3&e=1669398277&h=bc1672502cfa036ef0aaf14b4f92c117df23cf097f19c0d67fd21e5580f595f1 

 

Links expire: 11/25/2022 5:44:37 PM UTC

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25246 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25246.iso?t=30c0f2a4-602d-4219-b3b4-42fdc915c1be&e=1669398313&h=f445de73de59669f8893caba2fce2b184d03c8a9c9e3d1f4f3296010263755bf 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25246 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25246.vhdx?t=c71cbe45-a9d4-409c-b7d3-3dd6b42745f7&e=1669398337&h=f31c95ac8f22f0e7d51d2fdaffb1234b335c61df4c0312bbaff853405fb0e366 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 : (MS 사이트 관련 계정이 있어야 다운로드 가능합니다)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

 

반응형
그리드형(광고전용)