[2022. 12. 15. 11:23]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 Insider Preview 빌드 25267 배포를 시작했네요...

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev InsiderPreviewBuild /25267.1000
*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

Windows Server는 2~3년마다 출시됩니다.

 

 

 

 

 

 

1. 한국어

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25267 Korean

404 페이지 오류 뜨면 댓글 남겨주세요..ㅎ

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25267 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25267.iso?t=1351d3fe-a04d-4b59-8169-8608353640af&e=1672206001&h=d5ddbec7168425452069121065355cadbd1f4677755a4b1b1431b5d2b902839a 

 

 

 

※ install.wim 파일의 크기가 4GB가 넘기 때문에, 반드시 rufus 프로그램으로 USB에 구워주세요!

 

 

 

 

반응형
300x250

 

 

3. VHDX

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25267 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25267.vhdx?t=d3e8e6bf-1a64-4b72-b23c-2265b9fe2312&e=1672206048&h=0470e234c316dda4bece92abc6dcc6fdd9d4a63f36d97aeea405a0991dca83fe 

 

 

 

 

 

다운로드가 안될 때 : (MS 사이트 관련 계정이 있어야 다운로드 가능합니다)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

4. 제품키


Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

 

 

 

5. 스크린 샷

 

 

 

 

 

 

6. 개선 및 해결된 문제들

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-insiders/bd-p/WindowsServerInsiders

 

반응형
그리드형(광고전용)