[2023. 7. 24. 23:38]
728x90
반응형
728x170

 

 

 

 

 

Windows 10/11/7/8.x용 드라이버 자동설치 프로그램입니다.

 

※ 호환되는 윈도우

EasyDrv7_Win10_11.x64_(v7.23.712.1)_KO-KR ⇒ Win10.x64|Win11.x64

EasyDrv7_Win10_11.x86_(v7.23.712.1)_KO-KR.iso ⇒ Win10.x86|Win11.x86

EasyDrv7_Win7.x64_(v7.23.712.1)_KO-KR.iso ⇒ Win7.x64|Win8.x64|Win8.1.x64|Win2008r2.x64|Win2012r2.x64|Win2016.x64

EasyDrv7_Win7.x86_(v7.23.415.2)_KO-KR.iso ⇒ Win7.x86|Win8.x86|Win8.1.x86

 

 

 

EasyDrv7_Win10_11_Win7_x64_x86_(v7.23.712.1) KO-KR.torrent
0.04MB

 

또는

EasyDrv7_7.23.712.1_KOR.torrent
0.13MB

 

또는

Easy Driver Pack 2023 v7.23.925.3 ISO (x86/x64) (windowslite.net)

 

Easy Driver Pack 2023 v7.23.925.3 ISO (x86/x64)

Easy Driver Pack 7.23.925.3  hay “EasyDrv7” Easy Driver 7 là chương trình tự động cài đặt trình điều khiển máy tính và notebook

windowslite.net

 

 

 

 

 

 

※ 설치 방법

 

ISO 파일을 탐색기 메뉴에서 [탑재] 또는 [연결 프로그램]을 선택해서 실행하시면 됩니다.


설치 완료후에는 탑재된 ISO 파일을 [꺼내기]해 주시면 됩니다.

 

 

 

반응형
그리드형(광고전용)