[2019. 4. 19. 06:17]
728x90
반응형
728x170

 

 

 

 

 

 

 

오늘 19H1 1903 MSDN 정식 버전이 출시되었습니다.

 

빌드 번호는 18362.30입니다. (Release Preview Ring에 배포되었던 빌드랑 동일합니다)

 

RTM인 18362.1 보다 빌드 번호가 높습니다...

 


아무튼 MS에서 공식적으로 배포하는 19H1의 첫번째 ISO 파일입니다.

 

결국...

빌드 번호 : RTM ≠ MSDN ≠ 정식 버전

윈도우     : RTM = MSDN = 정식 버전  (누적 업데이트 통합이 차이 날 뿐입니다.)


기본 토대는 RTM 빌드인 18362.1입니다.

따라서, RTM을 이미 설치하신 분들은 따로 다시 설치할 필요는 없습니다.

단지, 누적 업데이트만 설치해주면 됩니다.ㅎ

 

 

정식 버전의 공식 명칭은 "2019년 5월 업데이트" 입니다.

정식 출시는 5월 말로 예정되어 있구요.

MSDN 버전보다 빌드 번호가 높은 상태로 출시될 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

1. 한글판

Windows_10_19H1_1903(빌드_18362.30)_MSDN_정식_버전_KO-KR.torrent
다운로드

 

 

[x64]

https://drive.google.com/drive/folders/16g6Opi826YzRi5NoqaGbI0oVJ4Ibu5uN?usp=sharing


Windows 10 Business Editions   =  Education + Pro Education + Pro + Pro for Workstations + Enterprise   (볼륨 버전 = 기업용 버전) 

Windows 10 Consumer Editions =  Education + Pro Education + Pro + Pro for Workstations + Home        (리테일 버전 = 소비자 버전)

Pro 버전만 따로 존재하지는 않습니다. 위의 멀티 버전밖에 없습니다. 설치시 [버전 선택창]에서 선택하면 됩니다.

 

IoTEnterprise 버전은 Home 버전 설치후 본문 하단에 있는 제품키를 입력하면 IoTEnterprise 버전으로 변경됩니다.

 

 

[SHA1 해쉬값] 

022041e8f38247a42a3eaef9bcc569359e168efb *ko_windows_10_business_editions_version_1903_x64_dvd_f2f1c827.iso
9637a28fe042b31473dcc46c7a6b8f1ee03c94ee *ko_windows_10_business_editions_version_1903_x86_dvd_591f36d4.iso
b9af3ae8dfb2a567e59a1259970f1f72a57cef85 *ko_windows_10_consumer_editions_version_1903_x64_dvd_64be459e.iso
f71197acfc4825e51f1b3e8b84b8d270f03505b1 *ko_windows_10_consumer_editions_version_1903_x86_dvd_541add11.iso

 

 

 

f4bc61689733443e51a5b3ebfaaff8780a446b95 *ko_windows_server_version_1903_x64_dvd_1fdbe9fe.iso

 

 

[consumer_editions]


 

[business_editions]

 

 

※ install.wim 파일의 크기가 4GB가 넘기 때문에, 반드시 rufus 프로그램으로 USB에 구워주세요!

 

 

 

 

반응형
300x250

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows 10 19H1 1903(빌드 18362.30) MSDN 정식 버전 EN-US.torrent
0.05MB

 


Windows 10 Consumer Editions =  Education + Pro Education + Pro + Pro for Workstations  + Home + Home Single  (리테일 버전=소비자 버전)
Windows 10 Business Editions   =  Education + Pro Education + Pro + Pro for Workstations  + Enterprise                  (볼륨 버전=기업용 버전)

 

 

 

 

 

[미러 링크]

=======================================================================※ 나머지 파일(개발도구, 서버제품)은 아래 링크에서 받으세요.
   시간이 지나면 사이트가 사라지니까 필요하신 분들은 미리 받아두세요

 

https://cloud.mail.ru/public/Ti65/2p8cWwUMP/

 

 

바이두 : https://pan.baidu.com/s/1-Yq_kqWdliNGJ3427ijPXw   pw: 9xu8


 

Windows 10_19H1_18362.30_Version_1903_(May_2019_Update)_MSDN_EN-US.torrent
다운로드

 

 

 

 

[SHA1 해쉬값] 

dd9a1a27c5c58140b13facf6755a0c4a40ff0a6d *en_windows_10_business_editions_version_1903_x64_dvd_37200948.iso
dfe44d88849bedf9df686dfaa9964a9b1009986b *en_windows_10_business_editions_version_1903_x86_dvd_ca4f0f49.iso
344ca92459c23663d5f857c72a7c030f85f19be8 *en_windows_10_consumer_editions_version_1903_x64_dvd_b980e68c.iso
e9e187ce83a662619ed05b5b783c12f861e18682 *en_windows_10_consumer_editions_version_1903_x86_dvd_b40c5211.iso


3870ed96353b979750e92d2ef808980dd477b39a *mu_windows_10_language_pack_version_1903_x86_arm64_x64_dvd_c45a68ac.iso

 

 


3187d92990623fce62372b9395b01a272803101f *en_windows_10_assessment_deployment_kit_version_1903_x86_arm64_x64_dvd_b5b9d8b8.iso

bc2ac613897fb2662c8dca6607fc8de8087a6723 *en_windows_10_features_on_demand_part_1_version_1903_x64_dvd_1076e85a.iso
ff684cc192264a97db968cefc6664ef10d2217db *en_windows_10_features_on_demand_part_1_version_1903_x86_dvd_d083107e.iso
c28e8fd6a7c1997e51559252b2853d0bb7cf0d3e *en_windows_10_features_on_demand_part_2_version_1903_x64_dvd_3cdca686.iso
6c1f47d8d791f792e15486386d9ec712de56f2e6 *en_windows_10_features_on_demand_part_2_version_1903_x86_dvd_52438133.iso

8a1378d9c56dad9cd2c7bf133b12882e1a8d7492 *en_windows_10_hardware_lab_kit_supplemental_content_perf_version_1903_x86_x64_dvd_61ab888d.iso
a7290b053a9dbff2dfa9533eeac34f958eb65bb2 *en_windows_10_hardware_lab_kit_supplemental_content_dxva_version_1903_x86_x64_dvd_e09751f0.iso
c17be4c608025aa7c4812cb5762ba2db2c67f238 *en_windows_10_hardware_lab_kit_supplemental_content_mobile_version_1903_x86_x64_dvd_47ba4ae7.iso
c6d6750a4ea14be96bb000f131eec4c733b513cf *en_windows_10_hardware_lab_kit_supplemental_content_hmft_version_1903_x86_x64_dvd_cd0fc965.iso

885bc76a2c1a9e689a0310f901013b6b1613d640 *en_windows_10_software_development_kit_version_1903_x86_arm64_x64_dvd_12840a18.iso
b5d31ca9331d0ad3678f87ec5c6575c2d2660f0c *en_windows_10_windows_driver_kit_version_1903_x86_arm64_x64_dvd_1107f2b0.iso
bf9ba66dac6688723b88d17c73dffeb847896ab0 *en_windows_10_enterprise_windows_driver_kit_version_1903_arm32_x86_arm64_x64_dvd.iso
fb48de87c4ffe55590bbad68203ef016e424b307 *en_windows_pe_add-on_for_windows_10_assessment_deployment_kit_version_1903_x86_x64_arm64_dvd_841a708f.iso

79f6612301fc6795d95a454c41a8ca96bf7fc649 *en_windows_server_version_1903_features_on_demand_x64_dvd_ccbecb0b.iso


c2bf0c7b0b592da4a0e050c2c9ddd32723ee570c *en_windows_server_version_1903_x64_dvd_58ddff4b.iso[consumer_editions]

 

 

[business_editions]

 

 

 

 

 

 

3. 제품 변환 키     

 

아래 키는 다른 제품으로 변경 가능한 [제품키]입니다. 정품인증키가 아닙니다.

 

ex) Home 버전을 iotenterprise으로 변환하는 방법 : 아래 명령어를 Powershell 창에 붙여넣으면 됩니다.

     slmgr /ipk XQQYW-NFFMW-XJPBH-K8732-CKFFD


CoreCountrySpecific=N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Education=YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Holographic=H4MND-KF7J8-PWBTV-2P3JG-BP4FC
ServerAzureCor=2NM93-FP46J-PRBPG-XRR67-MBKR9
ServerAzureCorCore=2NM93-FP46J-PRBPG-XRR67-MBKR9
ServerDatacenterACor=NY48Y-K9DDM-VT896-8VW3H-6X2JT
ServerDatacenterACorCore=NY48Y-K9DDM-VT896-8VW3H-6X2JT
Starter=D6RD9-D4N8T-RT9QX-YW6YT-FCWWJ
analogonecore=RHDN4-9MKR3-G7WQM-9WKTY-RC28W
andromeda=C9PDN-TR2KB-MR4DF-3RQ7Y-88HFF
cloude=2HN6V-HGTM8-6C97C-RK67V-JQPFD
clouden=48FWV-TNW4T-CQ6F4-KVGQB-K3D3X
core=YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
coren=4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
coresinglelanguage=BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
coresystemserver=6DWFN-9DBPB-99W4C-XYWKQ-VXPFM
educationn=84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
enterprise=XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
enterpriseeval=VPMWD-PVNRR-79WJ9-VVJQC-3YH2G
enterpriseg=FV469-WGNG4-YQP66-2B2HY-KD8YX
enterprisegn=FW7NV-4T673-HF4VX-9X4MM-B4H4T
enterprisen=WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
enterpriseneval=MNXKQ-WY2CT-JWBJ2-T68TQ-YBH2V
enterprises=43TBQ-NH92J-XKTM7-KT3KK-P39PB
enterpriseseval=N37VK-3DQBV-KGKPC-WYDHP-GQ9PF
enterprisesn=2D7NQ-3MDXF-9WTDT-X9CCP-CKD8V
enterprisesneval=VXDNG-W2YFG-H224H-CGTKM-CWHWW
gvlkCoreCountrySpecific=PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
gvlkEducation=NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
gvlkServerAzureCor=FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
gvlkServerAzureCorCore=FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
gvlkServerDatacenterACor=6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
gvlkServerDatacenterACorCore=6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
gvlkcloude=NBTWJ-3DR69-3C4V8-C26MC-GQ9M6
gvlkcore=TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
gvlkcoren=3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
gvlkcoresinglelanguage=7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
gvlkeducationn=2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
gvlkenterprise=NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
gvlkenterpriseg=YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
gvlkenterprisegn=44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
gvlkenterprisen=DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
gvlkenterprises=M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
gvlkenterprisesn=92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
gvlkprofessional=W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
gvlkprofessionaleducation=6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
gvlkprofessionaleducationn=YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
gvlkprofessionaln=MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
gvlkprofessionalworkstation=NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
gvlkprofessionalworkstationn=9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
gvlkserverarm64=GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88
gvlkserverarm64Core=GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88
gvlkserverdatacenter=WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
gvlkserverdatacenterCore=WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
gvlkserverrdsh=CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
gvlkserverrdshCore=CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
gvlkserversolution=WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
gvlkserversolutionCore=WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
gvlkserverstandard=N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
gvlkserverstandardCore=N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
gvlkserverstandardacor=N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
gvlkserverstandardacorCore=N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
iotenterprise=XQQYW-NFFMW-XJPBH-K8732-CKFFD
iotenterprises=JH8W6-VMNWP-6QBDM-PBP4B-J9FX9
iotuap=3PNGX-M88FX-8K4B3-2G86G-C9YHY
onecoreupdateos=NFDPX-3MV8X-THC2X-QQ9QP-P9YY6
professional=VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
professionalcountryspecific=HNGCC-Y38KG-QVK8D-WMWRK-X86VK
professionaleducation=8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
professionaleducationn=GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P
professionaln=2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
professionalsinglelanguage=G3KNM-CHG6T-R36X3-9QDG6-8M8K9
professionalworkstation=DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
professionalworkstationn=WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ
serverarm64=2M3WR-NQW7W-7MX3H-TYCRD-8MBPW
serverarm64Core=2M3WR-NQW7W-7MX3H-TYCRD-8MBPW
serverazurenano=9JQNQ-V8HQ6-PKB8H-GGHRY-R62H6
serverazurenanoCore=9JQNQ-V8HQ6-PKB8H-GGHRY-R62H6
servercloudstorage=2FKXD-NHTPX-DC8CF-4HGCG-QYGBV
servercloudstorageCore=2FKXD-NHTPX-DC8CF-4HGCG-QYGBV
serverdatacenter=NPTRB-CFYFD-DGFPG-DY9GJ-CPR8F
serverdatacenterCore=NPTRB-CFYFD-DGFPG-DY9GJ-CPR8F
serverdatacentercor=DYNQ8-H7BQB-YCF8K-PM77M-PR66D
serverdatacentercorCore=DYNQ8-H7BQB-YCF8K-PM77M-PR66D
serverdatacentereval=4WX3D-NPGJF-F4X7B-X9PRX-V24CB
serverdatacenterevalCore=4WX3D-NPGJF-F4X7B-X9PRX-V24CB
serverdatacenterevalcor=84NDK-M3JW4-PHYFH-CM7GR-6Q9TF
serverdatacenterevalcorCore=84NDK-M3JW4-PHYFH-CM7GR-6Q9TF
serverdatacenternano=BFM6D-TKNBY-X6RGR-PHJ4G-723B6
serverdatacenternanoCore=BFM6D-TKNBY-X6RGR-PHJ4G-723B6
serverhypercore=Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
serverrdsh=NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66
serverrdshCore=NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66
serversolution=NMB98-MKJBC-FTVQ9-J3XK6-QYKTQ
serversolutionCore=NMB98-MKJBC-FTVQ9-J3XK6-QYKTQ
serverstandard=HM3NG-HXCBR-B3BCG-X9MVG-GMWVQ
serverstandardCore=HM3NG-HXCBR-B3BCG-X9MVG-GMWVQ
serverstandardacor=VFFNY-J46DH-MDD2F-RCFMY-RC4CF
serverstandardacorCore=VFFNY-J46DH-MDD2F-RCFMY-RC4CF
serverstandardcor=8GTN9-WP4GG-33HFG-7J66H-4C4CT
serverstandardcorCore=8GTN9-WP4GG-33HFG-7J66H-4C4CT
serverstandardeval=X6B8W-TN3XG-6F22Q-RQG6Q-BHCJK
serverstandardevalCore=X6B8W-TN3XG-6F22Q-RQG6Q-BHCJK
serverstandardevalcor=NX6TT-WH4BH-CJC2P-M98B8-33YPV
serverstandardevalcorCore=NX6TT-WH4BH-CJC2P-M98B8-33YPV
serverstandardnano=69NHX-WQQ7G-QVBPG-4HPQP-8XDB7
serverstandardnanoCore=69NHX-WQQ7G-QVBPG-4HPQP-8XDB7
serverstoragestandard=9JFKN-MWC8F-X8PVJ-RG34X-9HD27
serverstoragestandardCore=9JFKN-MWC8F-X8PVJ-RG34X-9HD27
serverstoragestandardeval=3HDCN-87G3V-FPCDF-C6HTB-79Q3X
serverstoragestandardevalCore=3HDCN-87G3V-FPCDF-C6HTB-79Q3X
serverstorageworkgroup=T2B3W-RJN32-32HFV-82TKM-K7Y9G
serverstorageworkgroupCore=T2B3W-RJN32-32HFV-82TKM-K7Y9G
serverstorageworkgroupeval=NXCTR-YXXWC-TK368-HGGTF-8YB99
serverstorageworkgroupevalCore=NXCTR-YXXWC-TK368-HGGTF-8YB99
serverweb=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
serverwebCore=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
startern=3NFXW-2T27M-2BDW6-4GHRV-68XRX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

윈도우 10 정품 구입하기


http://search.danawa.com/dsearch.php?query=Windows+10&tab=main


 

FPP / DSP 제품의 차이점은 무엇일까요?


FPP 제품 (처음 사용자용) 
: 박스 포장된 소매용 제품. 윈도우 10 USB + 시리얼넘버 제공됨.
              동시에 1대의 PC에서 사용이 가능하며 사용 중 메인보드 교체 및 PC 변경 시에도 정품인증을 받으실 수 있으며
              기술지원 및 A/S를 마이크로소프트 고객지원센터에서 담당하고 있습니다.

DSP 제품 : 별도 구매가 가능하지 않으며, 완성된 PC (조립PC)와 함께 구매할 수 있는 제품. 
               조립PC에서 윈도우를 깔아준다면 DSP입니다. 시리얼넘버만 제공되며 1PC에 귀속됩니다
               해당 PC에서만 사용이 가능하기 때문에 메인보드 및 PC 교체 시 사용권이 소멸됩니다. 

               DSP 제품의 경우 일반 박스 포장된 소매용 제품에 비하여 절반이상의 저렴한 가격에 제공되고 있으나
              기술지원 및 A/S는 구매처를 통해서만 지원된다는 제한점을 가지고 있습니다.

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=yongsilver&logNo=220854920519
https://www.google.com/search?q=FPP+DSP&gws_rd=ssl#spf=1569051829100

 

 

 

반응형
그리드형(광고전용)