[2023. 10. 19. 07:42]
728x90
반응형
728x170

 

 

서버 버전 프리뷰 빌드가 오랜만에 나왔네요.ㅎㅎㅎ

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev Insider Preview Build

*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

 

1. 한국어

 

 

Windows Server vNext Insider Preview 빌드 25977 KO_EN.torrent
0.05MB

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25977 Korean

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25977.iso?t=192eab17-cb61-4f82-ad19-a62b2d6136b5&e=1698720391&h=665bda0dd7c544fdac9a860f5cb36f1fc7aa55cc7fc8e7a5ea531db0640963ca

 

 

 

Links expire: 10/31/2023 2:46:31 AM UTC

 

 

403 페이지 뜨면 댓글 주세요

 


MS 사이트에서 받기 (MS 관련 로그인 필요)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

반응형

 

300x250

 

 

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25977 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25977.iso?t=76ea387e-5836-4927-8ac9-8922f6ad064a&e=1698720422&h=178135181a54614758eed6646a6a8b73311f7db9c01a7e66a74a243eddfd645d

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX (영문판)

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25977 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25977.vhdx?t=2cce12ee-f817-4011-a4a7-07f848d621ac&e=1698720442&h=874eda2ffecf340b6bdcfe8290e40ffbf220dddbcf6c51f29dbb3ae36b8346cd

 

 

 

 

 

 

 

4. 개선 및 해결된 문제들

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형
그리드형(광고전용)