[2023. 11. 16. 16:18]
728x90
반응형
728x170

 

 

 

 

 

서버 버전 프리뷰 빌드가 오랜만에 나왔네요.ㅎㅎㅎ

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev Insider Preview Build

*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

 

1. 한국어

 

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25997 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25997.iso?t=aa8a21ba-d675-472d-a234-7a498f39793f&e=1700205217&h=71a8c1fb813612c7b51723f8734f7c5ecdf584575a1609909a053762c90b85f4

 

 

Links expire: 11/17/2023 7:13:37 AM UTC

 

 

403 페이지 뜨면 댓글 주세요

 


MS 사이트에서 받기 (MS 관련 로그인 필요)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

Windows Server vNext Insider Preview 빌드 25997 KO_EN.torrent
0.05MB

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25997 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25997.iso?t=3c0b1621-f369-40d3-affb-d8333ccc4fa0&e=1700205257&h=eab82f214c3ef9884b809b0fb6eb4995c5274609a87ad2545ad5f5856a59f802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형

 

300x250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX (영문판)

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25997 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25997.vhdx?t=c982c64a-c637-4aaf-8095-3a5abab4a65d&e=1700205309&h=b42a3efd71a06b1c6071c1f8c187cc115faeeaaed9d2adbe138f88efc67be97f

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 개선 및 해결된 문제들

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형
그리드형(광고전용)