[2023. 11. 2. 07:43]
728x90
반응형
728x170

서버 버전 프리뷰 빌드가 오랜만에 나왔네요.ㅎㅎㅎ

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev Insider Preview Build

*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

 

1. 한국어

 

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25987 Korean

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_25987.iso?t=ccecdd78-044c-47bf-a314-4b8bfed430e3&e=1699951918&h=1c0cde3b132be227725fe38264e42fc6450f505744012c78a09c8a5ddfd034b9

 

 

Links expire: 11/14/2023 8:51:58 AM UTC

 

 

403 페이지 뜨면 댓글 주세요

 


MS 사이트에서 받기 (MS 관련 로그인 필요)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 25987 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_25987.iso?t=9a6d90e4-fed7-49f3-bb75-426cd01062fc&e=1699951951&h=bc3a19dfe7ce544e1251162cb8e9695477e04a3c7cd10949e0b7160aed6ee0ec

 

 

 

 

반응형

 

 

300x250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX (영문판)

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 25977 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_25987.vhdx?t=653a03d7-ed63-4c02-beb5-db93e58049e7&e=1699951976&h=8c144af3471b095e6aa03c7a44a5d5287e0a5244b1cd5ac2bce1a7701fe65dc0

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 개선 및 해결된 문제들

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형
그리드형(광고전용)