[2023. 12. 8. 07:38]
728x90
반응형
728x170

 

 

서버 버전 프리뷰 빌드가 오랜만에 나왔네요.ㅎㅎㅎ

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev Insider Preview Build

*(Windows Server 2025, Version 24H2)

 

 

 

 

1. 한국어

 

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 26010 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_26010.iso?t=b2b60f82-65f3-4eb3-96a2-5e7f97382024&e=1702689182&h=3a4e49b11d7f0d9b1c89aada95397e5579667158abcda1fe8fec3f5a42871ba3

 

Links expire: 12/16/2023 1:13:01 AM UTC

 

 

403 페이지 뜨면 댓글 주세요

 


MS 사이트에서 받기 (MS 관련 로그인 필요)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

 

Windows Server vNext Insider Preview 빌드 26010 KO_EN.torrent
0.05MB

 

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 26010 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_26010.iso?t=8c30bae3-9349-4693-b93e-f652573b632b&e=1702689238&h=6fe5b181a5aeab30094f664bb3a9ab7de95a48c2c83972d1bca79c40e903505a

 

 

 

 

 

반응형

 

300x250

 

 

 

 

 

 

 

3. VHDX (영문판)

 

Windows Server LTSC Preview VHDX - 26010 English

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_26010.vhdx?t=7d2aad43-9c24-4d2a-8fef-4cda1a7471a0&e=1702689260&h=c2759e048e2c4ca8f9e0cfaeb1f6410c0b1e9d338f39118e95229a126a2cc21a

 

 

 

 

 

4. 개선 및 해결된 문제들

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형
그리드형(광고전용)