[2024. 1. 27. 07:17]
728x90
반응형
728x170

 

 

 

 

서버 버전 프리뷰 빌드가 오랜만에 나왔네요.ㅎㅎㅎ

 

Windows Server vNext* LTSC Version, Dev Insider Preview Build

*( Windows Server 2025 Preview, Version 24H2)

 

 

 

 

1. 한국어

 

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 26040 Korean

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_ko-kr_26040.iso?t=9bdc0185-fc05-4596-9c90-22bf319e0bbf&e=1706499738&h=ff29aeeac84e06d5f6cc7daafe9ff095c8f2a8f8c84d9814b345d3edfcb96e7c

 

Links expire: 1/29/2024 3:42:18 AM UTC

 

403 페이지 뜨면 댓글 주세요

 

 


MS 사이트에서 받기 (MS 관련 로그인 필요)

Download Windows Server Insider Preview (microsoft.com)

 

 

 

MS에서 받은 파일과 같은 파일입니다.

Windows Server vNext Insider Preview 빌드 26040 KO_EN.torrent
0.05MB

 

 

 

 

 

 

 

2. 영문판

 

Windows Server vNext LTSC Preview - Build 26040 English

 

 

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_Server_vNext_en-us_26040.iso?t=e1969372-93e2-4c34-9d82-fd5109715bde&e=1706499767&h=ac781f79b58f18b5bc5ebc52678eee4f17896b9fc83b8f5a9e3311e9774a6e02

 

 

 

 

3. VHDX (영문판)

Windows Server LTSC Preview VHDX - 26040 English

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Windows_InsiderPreview_ServerDatacenter_en-us_VHDX_26040.vhdx?t=dd22d564-f4f4-4354-86b8-988f95268819&e=1706499814&h=4c647daa5186301276864319065e4baac3a14faf4ed2cc9468ca42cfe97036ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 스크린샷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 개선 및 해결된 문제들

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형
그리드형(광고전용)